EVDE ÇOCUK BAKIM PROJESİ nedir?

1
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
EVDE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ YOLUYLA KAYITLI KADIN İSTİHDAMININ
DESTEKLENMESİ PROJESİ Bilgilendirme Broşürü EVDE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ YOLUYLA KAYITLI KADIN İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ PROJESİ
Bilgilendirme Broşürü

Çocuk Bakım Desteğiyle Sigortalı Çalış, Çalıştır!

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ PROGRAM OTORİTESİ

2
Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal
Güvenlik Kurumu tarafından yürütülmekte olan Evde Çocuk Bakım Hizmetleri
Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi Mart 2015’te uygulanmaya
başlanmıştır.
Evde Çocuk Bakımı Projesi ile “Kazan Kazan Stratejisi” doğrultusunda bir yandan
küçük çocuk sahibi kadınların çalışma hayatına katılımının veya geri dönüşünün
kolaylaştırılması, bir yandan da genellikle kayıt dışı çalışan çocuk bakıcılarının kayıtlı
istihdamının artırılması amaçlanmaktadır.
2017 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanacak olan proje kapsamında; Bursa ilinde
1750, İzmir ilinde 1750 ve Antalya ilinde 1500 olmak üzere ilk başvuran 5000
anneye gerekli şartları yerine getirmeleri halinde 24 aya kadar toplamda 38 milyon
Avronun üzerinde mali destek sağlanacaktır.
EVDE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ
YOLUYLA KAYITLI KADIN
İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ
PROJESİ

3
İlk kez işe başlayacak, işine geri dönecek veya kayıtsız çalıştırdığı çocuk bakıcısını
kayıtlı hale getireceklere 24 aya kadar aylık 300
Çocuğuna tek başına bakan, engelli çocuğu olan ve resmi makamlarca onaylanmış
(Milli Eğitim Bakanlığı ve/veya İŞKUR onaylı veya Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgesi de
dahil) sertifikalı çocuk bakıcısı çalıştıranlara ise 24 aya kadar aylık 390
Başvuru Sahibi Annelerin Taşıması Gereken Şartlar Nelerdir?
✓T.C. vatandaşı olmak.
✓ Bursa, Antalya ve İzmir illerinin birinde çocuğuyla birlikte ikamet etmek.
✓ Analık izin süresini geçirmiş olmak.
✓ Başvuru tarihi itibariyle (ön kayıt anında) 0-24 ay aralığında (24 üncü ay dahil) çocuğu
olmak.
✓ Brüt ücreti, asgari ücretin brüt tutarının iki katını aşmamak (2015 İlk Altı ayı için
2.402 TL, ikinci altı ayı için 2.546 TL).
ANNELERE VERİLECEK MALİ DESTEK MİKTARI NE KADARDIR ?
MALİ DESTEK HAKKINDAN KİMLER FAYDALANABİLECEKTİR?
Projeden yararlanmaya hak kazanan annelere aylık 390 ’ya kadar mali destek
verilecektir.
Bir işveren yanında hizmet akdi ile işçi olarak tam
zamanlı çalışan sigortalı anneler, sigortalı çocuk bakıcısı
çalıştırdıklarında mali destekten yararlanabileceklerdir.
0-24 ay arasında çocuk sahibi olan annelerden;
Mali destek verilecektir.

4
Başvuru Sahibi Annelerin Çalıştırdığı Çocuk Bakıcısının
Taşıması Gereken Şartlar Nelerdir?
T.C. vatandaşı ve kadın olmak.
Bursa, Antalya ve İzmir illerinin birinde ikamet ediyor olmak.
Bakımını üstlendiği çocuğun anne veya babası ile birinci derece, ebeveyn ile aynı evde
oturuyorsa 3. dereceye kadar (3. derece dahil) akrabalık ilişkisi bulunmamak.
Hizmet akdine tabi tam zamanlı sigortalı çalışan olmak.
✓En az ilkokul mezunu ve 18 yaşını tamamlamış olmak

MALİ DESTEK ALMAK İÇİN NASIL BAŞVURABİLİRİM?
Mali destekten yararlanmak isteyen anneler,
25 Haziran 2015 tarihinde sabah saat 10:00’da SGK’nın web sayfası www.sgk.gov.tr’de açılacak linkten ön kayıt yaptırabileceklerdir. Kişiler T.C Kimlik Numaraları ile giriş yaparak SGK’nın internet sitesinde yer alan “Ön Kayıt Kullanım Kılavuzu”nda belirtilen şekilde kayıtlarını oluşturmalıdır.
✓Çalıştırdığı çocuk bakıcısıyla arasında; kendisi veya eşinin birinci derecede, çocuk bakıcısı ile aynı evde oturuyorsa
✓3. dereceye kadar (3. derece dahil) akrabalık ilişkisi bulunmamak.
✓Proje kapsamında çocuk bakıcısı olarak çalışmamak.

En geç kesin kayıt tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumuna
Ek-9 kapsamında (çocuk bakıcıları da dahil ev hizmetlerinde çalışan
kişilerin sigortalılığı) sigorta kaydını yaptırmış olmak şartıyla tam zamanlı çocuk
bakıcısı istihdam etmek.

Başvurular, Sosyal Güvenlik Kurumunun web sayfası
olan www.sgk.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

5
MALİ DESTEKTEN YARARLANMA PROSEDÜRÜ
NASILDIR?
Kayıt Aşaması Nasıl Gerçekleşecek?
Ön kayıt öncesi gerekli hazırlıklar yapılmalıdır. (bkz. Ön Kayıt Öncesi Dikkat
Edilmesi Gereken Hususlar)
SGK web sayfasından online ön kayıt işlemi yapılıp kesin kayıt için randevu
alınmalıdır.
Kesin kayıt öncesi gerekli belgeler tamamlanmalıdır (bkz. Kesin Kayıt Öncesi
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar )
Ön kayıt sırasında belirtilen randevu tarih ve saatinde kesin kayıt işlemleri için
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde bulunan kayıt masasına başvurulmalı ve Evde
Çocuk Bakımı Projesi Mali Desteğe İlişkin Taahhütname imzalanmalıdır.
Kesin kayıt aşamasının ardından listelerin ilanı gerçekleştirilecektir.
Aylık Yükümlülükler ve Denetim Aşaması Neleri İçermektedir?
Annelerin ücret ve prim ödeme yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekmektedir.
Proje ekibi tarafından ev ziyaretleri ve anket çalışması ziyaretleri
gerçekleştirilecektir.
Aylık Değerlendirme ve Ödeme Aşaması Neleri İçermektedir?
Mali destek alan annelerin durumlarının mali destek almaya uygun olup
olmadığı, anneler tarafından aylık yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği
ve herhangi bir usulsüzlük olup olmadığı kontrol edilecektir.
Tüm kriterlerin yerine getirilmesi halinde, ödeme işlemi
yapılacaktır.

İnternet üzerinden alınacak ön kaydın ardından ilgililerin
kesin kayıtları, ön kayıt aşamasında verilen randevu tarih ve
saatinde Bursa, Antalya ve İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinde
kurulacak olan başvuru masalarında yapılacaktır.

6
MALİ DESTEK NE ZAMAN VE NASIL ÖDENMEYE
BAŞLANACAK?
ÖN KAYIT ÖNCESİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN
HUSUSLAR NELERDİR?
Mali destek ödemesi, yararlanıcıların proje kapsamında belirtilen aylık
yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmeleri, başvuru kriterlerinin devamı ve
herhangi bir usulsüzlük olmaması halinde bakıcı çalıştırılan ayı takip eden ikinci
ayın 15’inde Proje Bilgi-İşlem Programı tarafından oluşturulacak Nihai Ödeme
Listelerine binaen Halk Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Dolayısıyla
Temmuz 2015 ayı için annelere ilk ödeme 15 Eylül 2015 tarihinde yapılacaktır.
Ön kayıt başvurusu sırasındaki sorgulamada, Sosyal Güvenlik Kurumunun
kayıtlarında yer alan bilgiler esas alınacağından dolayı annelere ilişkin işe giriş
bildirgesinin, işvereni tarafından ön kayıt başvurusundan en geç 1 gün önce
verilmiş olması gerekmektedir.
Tüm şartları yerine getiren annelere 2015 Temmuz
ayı için mali destek ödenmeye başlanacaktır.
Başvuru sahibi annenin ön kayıt başvurusu yaptığı
tarihte çalışıyor olması gerekmektedir.

7
KESİN KAYIT ÖNCESİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN
HUSUSLAR NELERDİR?
Ön kayıtlar sonrasında oluşturulan geçici kayıt listelerinde yer
alan annelerin;
İlgili işyerinde çalıştıklarına ve brüt ücret tutarlarına ilişkin bilgileri içeren
Kurumca hazırlanmış matbu formu işverenlerine doldurtup imzalatması,
Türkiye Halk Bankası nezdinde kendi adlarına Türk Lirası ve Avro vadesiz
mevduat hesabı olmaması halinde, biri Türk Lirası ve diğeri Avro olmak üzere kendi
adlarına 2 adet vadesiz mevduat hesabı açtırması,
Çocuk bakıcısının aynı banka nezdinde Türk Lirası vadesiz mevduat hesabı
olmaması halinde, çocuk bakıcısı adına Türk Lirası vadesiz mevduat hesabı
açtırılması,
Açtırdığı Türk Lirası hesabından çocuk bakıcısına yapacağı ücret ödemesine
ilişkin Banka Taahhüt Formunu doldurup imzalaması,
Başvuru formu eki diğer evrakları da tamamlaması,
Gerekmektedir.

Çocuk bakıcısının ise başvuru anında annenin yanında hizmet akdine tabi işçi
olarak tam zamanlı sigortalı çalışıyor olması ya da en geç kesin kaydın yapıldığı gün
Sosyal Güvenlik Kurumuna EK 9 kapsamında (çocuk bakıcıları
da dahil ev hizmetlerinde çalışan kişilerin sigortalılığı) tescilinin
yapılmış olması gerekmektedir.
Çocuk bakıcısının daha önce sigortalı işe giriş bildirgesi ile sigortalı olarak Kuruma
tescili yapılmış ise bu kapsamdaki sigortalılığın Ek-9 kapsamına alınması için kesin
kayıt aşamasında anne tarafından başvuruda bulunulmalıdır.
Annenin ve çocuğun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki adres
bilgilerinin güncelliğinden, her ikisinin de ikametgah adresinin aynı ve ilgili illerde
olduğundan emin olunmalıdır.

8
İlgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne verilen randevu tarih ve saatinde başvurulur.
Öncelikle çocuk bakıcısı için Ek-9 tescil işlemi yaptırılır.
Sonra kesin kayıt işlemi için kesin kayıt masasına başvurulur.
Çıktısı alınan Kesin Kayıt Formu ve Evde Çocuk Bakımı Projesi
Mali Desteğine İlişkin Taahhütname Belgesinin imzalanmasıyla kayıt
işlemi tamamlanır.

MALİ DESTEKTEN YARARLANMAK İÇİN KESİN
KAYDIMI NASIL YAPTIRIRIM?
KESİ
KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER
NELERDİR?
Kesin kayıt aşamasında başvuranlardan;
İmzalı Başvuru Formu,
Annenin işyerinden alacağı çalışma ve ücret durumunu gösterir belge,
Doldurulmuş ve anne ile çocuk bakıcısınca imzalanmış Ek-9 Kayıt Formu,
Annenin Banka Taahhüt Formu,
Anne ve Çocuk Bakıcısı Banka Hesap Bilgileri,
Çocuk Bakıcısının Diploması (En az ilkokul),
Varsa, Çocuk Bakıcılığı Sertifikası,
Varsa, Çocuğun Engelli, Sağlık Kurulu Raporu veya Engelli Kimlik Belgesi
Anne ve çocuk bakıcısının kimlik belgelerinin fotokopisi,
Boşanmış anneler için çocuğun velayet belgesi,
Talep edilecektir.
9
KESİN KAYIT SONUÇLARI KAMUOYUYLA
PAYLAŞILACAK MI?
YEDEK LİSTEDE YER ALANLAR MALİ DESTEKTEN
YARARLANABİLECEK Mİ?
Kesin kayıt aşamasının ardından, ilk başvuru sırasına göre oluşturulan
ve il kotaları bazında belirlenecek ana ve yedek listeler SGK web sayfasında ilan
edilecektir. Annelere, kesin kayıt formu ile bildirim yapılacağından ve SGK web
sayfasında yapılacak ilanla da sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacağından başka bir
bildirim yapılmayacaktır.
Yedek listede yer alanlara, yedek listede kalındığı sürece projeden
herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Her ay ana listeden çıkanların
yerine ilgili illerin yedek listesinde yer alanlar sırayla ana listeye
alınacak ve bu kişilerin mali destekten yararlanmaları sağlanacaktır.
Ana listeden çıkan anne olması durumunda
yedek listede yer alanlar sırasıyla mali destekten
yararlanabileceklerdir.

10
E
ÇA
ANA LİSTEDE YER ALAN ANNELERİN
AYLIK YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?
AYLIK DENETİMLER NASIL YAPILACAKTIR?
Ana listede yer alan annelerin mali destekten yararlandıkları
süre boyunca;
Takvim ayları itibariyle aylık 30 gün bir işverenin yanında çalışmaları
(yıllık ücretli izin ve rapor durumları hariç),
Yanlarında çalıştırdıkları çocuk bakıcısının ücretini zamanında ödemeleri
(Gecikmeli ödeme hallerinde, ödemeye ilişkin dekontun il müdürlüğüne ibrazı
halinde o aya ilişkin ödeme alınabilir. Ancak, bu durumun 3 kez tekrarlanması
halinde destek kesilir.),
Takvim ayları itibariyle bakıcı adına 30 gün sosyal güvenlik primlerini
düzenli olarak yatırmaları (30 günden az bildirilen prim günleri için -işten çıkma/
çıkarma dahil- ödeme yapılmayacaktır.),
Çocuk bakıcısının iş kazası geçirmesi veya meslek hastalığına yakalanması
halinde süresi içinde durumu SGK’ya bildirmeleri
Evde sigortalı çocuk bakıcısı çalıştırdıkları için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanununda belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmeleri,
Bakıcının, çocuğun ya da kendisinin durumlarında projeyi etkileyecek
değişiklikleri (evlenme, boşanma, işten çıkma, vefat vb.) ilgili il müdürlüğüne 15
gün içerisinde bildirmeleri
Gerekmektedir.

Kesin kayıt aşamasında proje yararlanıcılarından alınan taahhütnameye istinaden
Proje Yerel Destek Ekibi tarafından önceden haber verilmeksizin annelerin proje
kayıtlarında belirttikleri adreslere ev ziyaretleri yapılacaktır. Çocuk bakıcısının ve
çocuğun 3(üç) kez mazeretsiz olarak evde bulunamaması ya da her hangi herhangi
bir usulsüzlük tespiti halinde desteğin iptali söz konusudur.

11
ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ANKET
ÇALIŞMASI NASIL YAPILACAKTIR?
MALİ DESTEKTEN YARARLANMA DURUMU HANGİ
HALLERDE SONA ERER?
Kesin kayıt aşamasında proje yararlanıcılarından alınan taahhütnameye
istinaden Proje Yerel Destek Ekibi tarafından önceden randevu alınarak anneyle
proje kayıtlarında belirttikleri adreslerde proje etki değerlendirme çalışması
kapsamında bir anket yapılacaktır.
Evde çocuk bakımı mali desteği, tek bir çocuk için 36 ncı ayını doldurana kadar
verilebileceğinden çocuk 36 ıncı ayını doldurunca mali destek sona erecektir.
Mali destekten yararlanılabilecek süre en fazla 24 ay olduğundan, destekten
yararlanan anneye çocuk için yapılan ödeme 24 aylık süre tamamladığında sona
erecektir.
Destek ödemesi için ilgili hak ediş ayı, proje son hak ediş ayı olan Haziran
2017’yi geçemeyeceğinden bu tarihten sonrası için ödeme yapılmayacaktır.
Mazeretsiz olarak, çocuk bakıcısının 3 kez ev ziyaretinde evde bulunamaması ya
da 3 kez annenin çocuk bakıcısına ilişkin ücreti veya sigorta primlerini ödememesi
halinde destek kesilecektir.
Kurum tarafından yapılan denetimler, ev ziyaretleri veya
şikayetler sonrası, mali destekten yararlanmak için gerekli olan
şartlarda hususunda beyan edilen bilgilerle ilgili herhangi bir
usulsüzlük tespit edilmesi durumunda, sorumlular hakkında
Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılacaktır. Ayrıca proje
kapsamında sağlanan mali destek kesilecek, projeye bir daha
başvuru yapılamayacak ve yararlanıcıya o güne kadar proje
kapsamında yapılmış olan tüm ödemeler kanuni faizi ile birlikte
geri alınacaktır.
12
İŞTEN ÇIKARSAM VEYA ÇOCUK BAKICISI İŞTEN
AYRILIRSA MALİ DESTEKTEN YARARLANMAYA
DEVAM EDER MİYİM?
PROJE HAKKINDA BİLGİ EDİNME, ŞİKAYET VE İHBAR
İÇİN NEREYE BAŞVURABİLİRİM?
Kişinin işini kaybetmesi ya da çocuk bakıcısı istihdamının sona ermesi
hallerinde, anneye iş ve/veya çocuk bakıcısı bulması için bir aylık süre tanınır.
Bu süre içerisinde İŞKUR üzerinden arama yapılması ve bu durumun ilgili
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bildirilmesi kaydıyla, yararlanıcı anneler
listeden çıkartılmaz. Bu sürede işini kaybeden annenin İŞKUR aracılığıyla iş
araması ve bakıcı çalıştırmaya devam etmesi halinde destek ödemesi kesilmez.
Annenin işinin olması fakat bakıcının işten çıkması/çıkartılması halinde ise ödeme
kesilir ancak 1 ay bakıcı bulma süresi hakkı saklıdır. Bir aylık süre sonunda iş
ve/veya bakıcı bulunamazsa destek kesilir ve kişi yararlanıcı listesinden çıkartılır.

Proje ile ilgili daha fazla bilgi edinmek ya da şikayet ve ihbarda bulunmak için
Merkezi ve Yerel Telefon Hatları kullanılabilir. Ayrıca yararlanıcı annelere ya da
çocuk bakıcılarına SMS yoluyla durumlarına ilişkin bilgilendirmeler yapılacaktır.
İşten çıkarılma durumunda iş bulma süreci bir ay
desteklenir.

Bursa, Antalya ve İzmir Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüklerinin adresleri aşağıda
verilmiştir.
İŞKUR İletişim Hattı : 444 75 87
Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
Atatürk Cad. No: 104 Osmangazi BURSA
Antalya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
Gürsu Mah. 337 Sok. No:44 ANTALYA
İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
Akdeniz Mah. Şehit Fethi Bey Cad. No:47 Konak/İZMİR
İŞ VE ÇOCUK BAKICISI BULMAK İÇİN NEREYE
BAŞVURABİLİRİM?
Projeden yararlanmak isteyen ve iş arayan anneler, kendi niteliklerine uygun bir iş
bulmak ve aynı zamanda tam zamanlı çocuk bakıcısı olarak çalışmak isteyen kişilere
ulaşabilmek için ikamet ettikleri illerdeki Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüklerine
başvurabilirler.

14
Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Demirtaşpaşa M. İnönü Cad. No:114 Osmangazi/BURSA
Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Üçgen Mah. Sokullu Cad. No: 3 Muratpaşa/
ANTALYA
İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü CUMHURİYET BULVARI NO:5 KONAK/İZMİR
SOSYAL GÜVENLİK İLE İLGİLİ AYRINTILI BİLGİ
ALMAK İÇİN NEREYE BAŞVURABİLİRİM?
EV HİZMETLİSİ ÇALIŞTIRANLARIN SOSYAL
GÜVENLİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN DETAYLI
BİLGİYE NEREDEN ULAŞABİLİRİM?
Sosyal güvenlik ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için Bursa, Antalya ve İzmir Sosyal
Güvenlik İl Müdürlüklerine başvurabilirsiniz.
5510 sayılı Kanunun Ek-9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde çalışanların
sigortalılığı ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.sgk.gov.tr/soru-cevap.pdf linkinden
ayrıca sosyal güvenlik il müdürlüklerinden ulaşabilirsiniz.

15
OPERASYONUN FAYDALARI NELERDİR?
Kadınların işgücüne katılım oranının artırılması
Doğum yapan çalışan kadınların iş yaşamına geri dönüşünün
ya da ilk kez girişinin kolaylaştırılması
Ev hizmetlerinde çalışan kadınların kayıtlı istihdamının
desteklenmesi
Çocuk bakım hizmetlerinin kurumsallaşma düzeyinin yükseltilmesi
Çocukların kaliteli bakım hizmeti almasının sağlanması

16
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat/ANKARA
evdecocuk@sgk.gov.tr
abdid@sgk.gov.tr
Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu
yayının içeriğinden Faydalanıcı Kurum sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa
Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.
Bu döküman ile Proje Dökümanları arasından ihtilaf olması halinde Proje Dökümanlarının
İngilizce versiyonu bağlayıcı olacaktır.

About

View all posts by

Bir Cevap Yazın